Welcome to the Personnel Group - Tagalog

Ang Personnel Group (Pangkat ng mga Tauhan)

Ito ay isang magandang kuwento ... Ang Personnel Group ay tumutulong sa mga may kapansanang naghahanap ng trabaho sa North Eastern Victoria at Southern New South Wales mula pa noong 1986. Kami ay masigasig sa paghahanap ng sustenableng trabaho para sa mga taong may kapansanan o may suliranin sa kalusugan ng pag-iisip, upang pangasiwaan ang kanilang paglahok sa ating mga komunidad.

Nagbibigay kami ng mga programang tututok sa pagpapanatili ng mapapasukan kabilang na ang Disability Employment Services (Serbisyo para sa Mapapasukan ng May kapansanan), Indigenous Employment Programs (Mga Programa para sa Mapapasukan ng mga Katutubo), mga programa sa pagtuturo ng mga nagtapos (Grad Advance), mga programa para sa mga lumiban sa eskwela, at pagsasanay at payo sa pagbuo ng inyong karera.

Para sa mga taga-empleyo, tinutugunan namin nang may kasanayan ang inyong mga pangangailangan sa rekluta (recruitment) sa pagtutugma ng mga piling-piling kandidato, payo sa mga insentibo ng pamahalaan, pagsasanay sa lugar ng trabaho, at payo upang alalayan sa mga umiiral na alalahanin ng empleyadong may kapansanan. Sa pamamagitan ng  personal na pamamaraan, sa pag-aaral ng inyong negosyo, maaari naming ipakilala  sa inyo ang mga makabagong solusyon na maaaring pakinabangan sa pagiging produktibo ng iyong negosyo.

Nais mo ba kaming makilala? Makipag-ugnay sa amin sa 1300 184 000 o
Email: support@personnelgroup.com.au